معرفی نرم افزار مدیریت اموال و دارایی ها

از مهمترین اطلاعات مالی در یک سازمان، اطلاعات داراییها, ماشین‌آلات، تجهیزات و اماكن هر سازمان بعنوان بخشی از دارائی‌های سهم بسزائی در گردش كار عملی و مالی آن سازمان دارند. لذا شركتها موظف به جمع آوری آن می باشند. هر چه این اطلاعات دقیق تر و به هنگام تر باشند شركتها می توانند تصمیمات مناسب تری را اتخاذ نمایند. در سازمان‌های بزرگ و بخصوص نظام‌های تولیدی با توجه به حجم و ارزش اینگونه دارائی‌های ثابت و پیچیدگی‌های خاص آنها نیاز به یك سیستم احساس می‌شد. در این رابطه و بعنوان جزئی از سیستم جامع اتوماسیون سازمانی، نرم افزار اموال و دارایی های ثابت داده سامان سپهر ارائه گردید. این برنامه به مدیران و جمع‌داران كمك می‌كند تا دید بهتری نسبت به دارائی‌های ثابت سازمان داشته باشند.