IMG-LOGO


نرم افزار جمعداری و اموال

نرم افزار اموال

امکان تعریف روال شماره گذاری برچسب دارایی برای هر امین اموال و واحد سازمانی به صورت مجزا‌، امکان چاپ بارکد اموال به صورت تفکیکی و تجمیعی‌، ايجاد اموال به‌شكل خودكار پس از ثبت رسيد انبار براي اموال خريداري‌شده‌، تهيه گزارش‌ از اموال تحویلی به واحد‌ها‌، تهيه گزارش‌ از مشخصات فني اموال و همخوانی با نرم‌افزار‌، صورت ‌برداری اموال جاری سازمان از امکانات اصلی نرم افزار اموال و دارایی می باشد.

نرم افزار اموال و دارایی های ثابت

صورت ‌برداری اموال به صورت بارکدی‌، تعریف قیمت خرید – قیمت اسقاط – هزینه راه اندازی – میزان استهلاک انباشته – عمر مفید‌، امکان تعیین تحویلدار برای هر یک از اموال‌، ایجاد، تعدیل، فروش، تعمیر، تغییر محل استقرار، اسقاط کردن، اهداء دارایی، جداسازی دارایی، برگشت از جداسازی‌، بلااستفاده کردن دارایی، استفاده مجدد و... فرآیندهای زمانبر سازمان هستند که استفاده از نرم افزار اموال و دارایی ثابت سرعت انجام محاسبات را در شرکتها چندین برابر می کند.

سیستم اموال

 محاسبات استهلاک‌ها و استهلاک انباشته‌، یک پارچگی و ارتباط نرم افزار  با انبار و حسابدرای و تدارکات سیاق‌، امکان تعریف و به روزرسانی اطلاعاتی ازقبیل انواع حادثه، انواع تعمیر، انواع بیمه، مکان های فیزیکی‌، امکان تعریف انواع میزکار‌، قابلیت تعیین زمان قفل کاربر جاری‌، قابلیت تغییر سال مالی و سازمان بدون خروج از سیستم‌، امکان تهیه گزارشات و داشبوردهای مدیریتی متناسب با نیاز مدیران و مسئولین مربوطه نیاز مدیران سازمان را به یک نرم افزار اموال و دارایی بیش از پیش نمایان ساخته است.

نرم افزار دارایی ثابت

قابلیت‌های نرم افزار دارایی ثابت نظیر محاسبه استهلاک اموال تا مقطع تاریخ خاص  با کنترل تاریخ‌، قابلیت رزرو کالا در قالب درخواستهای خروج‌، تعریف گروههای اموال و گروه بندی دارایی ها بر روی درختواره‌، تعریف محل های استقرار دارایی‌ها‌، تعریف جمعداران و تحویلداران اموال‌، صدور پلاک اموال و قابلیت چاپ لیبل و بارکد‌، مدیریت گردش پلاک در مرکز اموال و دستگاه مربوطه انجام امور مربوط به کنترل و نگهداری دارایی ها را در شرکتها بسیار تسهیل کرده است.

نرم افزار اموال

کد محصول: ATS-03