اپلیکیشن تسکینو، مدیریت وظایف و کارها ، برنامه ریزی روزانه