اپلیکیشن تسکینو ، اپلیکیشن مدیریت و برنامه ریزی کارها