نرم افزار مدیریت وظایف و کارها ، برنامه ریزی روزانه