IMG-LOGOحسابداری مدیریت چیست؟

(ارسال شده توسط: واحد پشتيباني)
  • 10333

حسابداری مدیریت چیست؟

حسابداری مدیریت را می توان فرایند شناسایی، اندازه گیری، گردآوری، تهیه، تفسیر و انتقال آن گروه از اطلاعات مالی و سایر اطلاعات کمی تعریف کرد که توسط مدیریت به منظور برنامه‌ریزی، کنترل و ارزیابی عملیات در داخل یک واحد اقتصادی، یعنی، حصول اطمینان از بهره‌برداری مناسب از منابع و در جهت پاسخگویی مناسب در قبال این بهره‌برداری، مورد استفاده قرار میگیرد. در حسابداری مدیریت، با تاکید بر استفاده کنندگان درون سازمانی، اطلاعاتی اندازه گیری و گزارش می‌شود که مدیران سطوح مختلف واحد اقتصادی را در اجرای هدفهای تدوین شده برای واحد مورد نظر  یاری دهد.

 

حسابداری مدیریت

 

حسابداری مدیریت در جهت مقاصد داخلی سازمانها و واحدهای انتفاعی خدمت می کند و بر خلاف حسابداری مالی که از طریق اصول و ضوابطی مشخص و از پیش تعیین شده با محدودیت مواجه است، از یک رشته قواعد ثابت وغیر قابل تغییر تشکیل نشده است.روشها و قواعد حسابداری مدیریت برای کمک به سازمان در جهت دستیابی به هدفهای مورد نظر ،از طریق تصمیم گیریهای مطلوب تدوین واتخاذ می‌شود. به همین دلیل، روشهای حسابداری مدیریت باید برای هر یک از سازمانها متناسب با اوضاع واحوالی که دارند، بکار گرفته شود.

علاوه بر این، برخی از مفاهیمی که در حسابداری مدیریت بکار گرفته می‌شود، ممکن است در حسابداری مالی کاربردی نداشته باشد. مثلاً در حسابداری مدیریت یکی از هزینه های موثر بر تصمیم گیریها، هزینه از دست دادن فرصت است که باید به گونه ای منطقی اندازه گیری و در تصمیم گیریهای مربوط لحاظ شود. در حالی که در حسابداری مالی ملحوظ داشتن این هزینه جایز نیست. در مجموع  حسابداران مدیریت این آزادی عمل را دارند که هر نوع اطلاعاتی را که مدیریت سودمند بداند، برای آنان فراهم کنند.

جوهره مدیریت، تصمیم گیری است و تصمیم گیری، ذاتاً با رویدادهای آتی سروکار دارد. به همین دلیل، حسابداری مدیریت بر خلاف حسابداری مالی که اساساً بر اطلاعات گذشته تمرکز دارد، عمدتاً فراهم کننده اطلاعاتی با ماهیت جاری و آتی است. علاوه بر این، اطلاعات حسابداری مدیریت برای آن که بتواند مدیران سطوح مختلف سازمان را در تصمیم گیریها ارزیابیها کمک کند، ناگزیر باید به شکل تفصیلی و در اسرع وقت در دسترس قرار گیرد.

نهایت این که اطلاعات حسابداری مدیریت هنگامی سودمند واقع می شود که مربوط ،صحیح، قابل اعتماد و در صورت بر آوردی بودن، بر رویه‌های صحیح بر آورد مبتنی باشد.

1398/05/14-10:01:52
حسابداری مدیریت به لحاظ ماهیت ، یک فرآیند و یک سیستم است که به کار گردآوری اطلاعات و اندازه گیری می پردازد و حوزه عملکرد آن در قالب اطلاعات عملیاتی و اطلاعات مالی متبلور می شود و هدف آن به عنوان ابزاری کارآمد در اختیار مدیران به منظور کمک به سازمان در جهت دستیابی به اهداف عالیه خود می باشد. نقش حسابداری مدیریت را در تحلیل می توان ایجاد راهکارهایی برای دریافت اطلاعات گذشته، حال و برنامه های آینده ، استنتاج شده از عوامل بیرونی و درون سازمانی دانست تا با استفاده از ابزارهایی در قالب مدلهای قابل فهم، اطلاعات مناسب را تهیه و به موقع در اختیار مدیریت قرار دهد و این اطلاعات را به گونه ای تفسیر نماید که امکان ارزیابی واحدهای داخلی و محصولات تولیدی فراهم شود و تصمیم گیری را با فراهم آوردن اطلاعات موثر در تقابل با مشکلات فراسوی بنگاه اقتصادی تسهیل کند و نیز امکان تمرکز بر وقایع آینده از طریق آماده نمودن زمینه برای برنامه ریزی های استراتژیک را بوجود می آورد . حسابداری مدیریت می تواند در شناسایی و اصلاح روشهای کار برای کنترل و بازنگری فعالیتها ، نقش بسیار ارزنده ای را ایفا کند و از طریق مقایسه اهداف پیش بینی شده با عملکرد واقعی ، انحرافات بوجود آمده را شناسایی و با تحلیل و تفسیر آنها ، راهکارهای متناسب در جهت اصلاح ساختار و فعالیتها را به مدیریت ارائه دهد .حسابداری مدیریت یا حسابداری مدیریتی بر استفاده از اطلاعات حسابداری برای مدیران در سازمان‌ها، جهت مهیا کردن آن‌ها برای تصمیم‌سازی کسب و کار آگاهانه تأکید دارد که به آن‌ها اجازه می‌دهد تا کارکردهای کنترل و مدیریت شان را بهتر تجهیز نمایند. در مقابل اطلاعات حسابداری مالی، اطلاعات حسابداری مدیریتی این خصوصیات را دارند: در درجه اول نگاه رو به آینده دارند، به جای تاریخی (نگاه به گذشته). برای پشتیبانی از تصمیم‌گیری به‌طور کلی مبتنی بر مدل با درجه‌ای از انتزاع هستند، به جای مبتنی بودن بر مورد. برای استفاده در سازمان طراحی شده و در نظر گرفته شده‌اند، به جای اینکه برای استفاده ذی نفعان، بستانکاران، و قانونگذار در نظر گرفته شده باشد معمولاً محرمانه بوده و توسط مدیران استفاده می‌شود تا گزارشگری عمومی با ارجاع به احتیاجات مدیران محاسبه می‌شود، و اغلب توسط سامانه‌های اطلاعات مدیریت استفاده می‌شود، نه با ارجاع به استانداردهای عمومی حسابداری مالی. وظایف حسابداری مدیریت: تجزیه و تحلیل نرخ و حجم تدوین و توسعه سنجه‌های کسب و کار مدل‌سازی قیمت سودآوری محصول گزارشگری بخشی جغرافیایی در مقابل صنعت یا مشتری ارزیابی متوازن مدیریت فروش تجزیه و تحلیل بها تجزیه و تحلیل هزینه – فایده تجزیه و تحلیل هزینه – حجم – فایده تجزیه و تحلیل بهای چرخه‌عمر تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری شفافیت بهای فناوری اطلاعات بودجه‌بندی سرمایه‌ای تجزیه و تحلیل خرید در مقابل اجاره برنامه‌ریزی راهبردی مشاوره مدیریت راهبردی ارائه و ارتباطات مالی داخلی پیش‌بینی فروش پیش‌بینی مالی بودجه‌بندی سالانه تسهیم هزینه و …
فاطمه فیروزی