حسابداری مدیریت - وظایف حسابداری مدیریت

تاکید اساسی حسابداری مدیریت بر عرضه اطلاعات برای برنامه ریزی و کنترل توسط مدیریت است. حسابداری مدیریت اساساً با وظایف زیر سروکاردارد:

1) برآورد هزینه ها:

در حسابداری مدیریت تمرکز برآورد هزینه ها به خاطر مقاصد برنامه ریزی و کنترل است نه گزارشگری مالی.

2) برنامه‌ریزی:

برنامه ریزی یا طرح‌ ریزی می‌تواند مربوط به تصمیم‌گیری در خصوص تولید یک محصول جدید، توقف تولید برخی از محصولات فعلی، گسترش عملیات کنونی یا سایر تصمیمات مشابه باشد. مبنای اساسی بسیاری از قبیل تصمیم‌گیریها را اطلاعات مستخرج از سیستم حسابداری تشکیل می‌دهد. جهت ایجاد نظم و برنامه ریزی فعالیتهای روزانه می توانید از اپلیکیشن برنامه ریزی کارها و نرم افزار مدیریت وظایف استفاده نمایید . ابزاری جامع و کامل جهت برنامه ریزی و نظم رفتاری و سازمانی در شرکت و سازمان شما .

 

3) کنترل هزینه‌ها:

هزینه‌ها همواره باید به گونه‌ای موثر کنترل و هدایت شوند. اوضاع و احوال کنونی تجارت باعث شده است کنترل، انجام موثر و صرفه‌جویی درهزینه‌ها به یک نیاز بی‌پایان برای واحدهای انتفاعی تبدیل شود. هزینه‌ها باید با توجه به عملیات و فعالیت‌هایی که انجام می‌گیرد مربوط، منطقی و متعارف باشند.

 

4) ارزیابی عملکرد:

مدیریت برای ارزیابی عملکرد بخش ها، دوایر و مدیران مختلف واحد اقتصادی از اطلاعات حسابداری استفاده می‌کند. این اطلاعات را می‌توان برای کمک به پاسگویی به پرسش‌هایی نظیر انچه در زیر آمده است نیز بکار برد.

آیا مدیریت نسبت به منابعی که در اختیار داشته است ، بازده کافی بدست آورده است؟                          

اثر بخشی مدیریت چگونه بوده است؟

آیا مدیریت ظوابط،قواعد، رویه ها و مقررات مربوط را مراعات کرده است؟

 

 

5) ایجاد انگیزه در مدیران:

یکی از جنبه‌های مهم کنترل مدیران، همسویی هدف‌ ها است. استانداردها، بودجه ها و روشهای ارزیابی عملکرد باید با انگیزه‌های دقیق و با توجه به آثار احتمالی که دارند، ایجاد، تدوین و بکار گرفته شوند.