نرم افزار حقوق و دستمزد-از محاسبه حقوق تا صدور سند حسابداری

نرم افزار حقوق و دستمزد همان طور که از نامش پیداست ابزاری برای محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل و درنهایت شناسایی هزینه های کارفرما می باشد. هر زیر سیستمی در سیستم های مالی وظیفه ای خاص دارد و وظیفه نرم افزار حقوق و دستمزد شناسایی میزان هزینه هایی است که کارفرما به صورت ماهانه یا دوره ای پرداخت می کند و در واقع کارفرما با استفاده از سیستم حقوق دستمزد در نهایت به گزارشاتی می رسد که با استفاده از آنها می تواند میزان هزینه های هر ماه را شناسایی نماید.

البته امکانات بیشتر از جمله محاسبه حقوق و اضافه کار، پرداخت وام، صدور حکم کارگزینی، تهیه لیست بیمه و دیسکت دارایی و ... هم در نرم افزار حقوق و دستمزد دیده شده است. اما در نهایت مهم ترین نکته نرم افزار حقوق و دستمزد هزینه یابی صحیح حقوق و دستمزد و صدور خودکار سند حسابداری به صورت ماهانه می باشد.

گزارش هزینه کارفرما در نرم افزار حقوق و دستمزد

گزارش هزینه کارفرما گزارشی پرکاربرد در نرم افزار حقوق و دستمزد می باشد که در بخش گزارشات شرطی نرم افزار حقوق و دستمزد داده سامان ارائه شده است. برای تهیه این گزارش به عنوان مثال می توانید فیلدهای مورد نظرتان مانند جنسیت، وضعیت تأهل، شماره ملی، شماره بیمه و ... را انتخاب نمایید. هدف از تهیه این گزارش رسیدن به مقدار هزینه حقوق و دستمزد ماهانه پرسنل می باشد. گزارش ارائه شده شامل هزینه های حقوق و دستمزد به تفکیک ماه است که برای حسابداران بسیار کاربردی و مفید می باشد. البته با استفاده از انتخاب فیلدهای دیگر در هنگام تهیه گزارش شرطی مانند واحد سازمانی هزینه های هر واحد به صورت جداگانه قابل بررسی می باشد. به همین ترتیب با ایجاد گزاراشات شرطی متنوع می توان اطلاعات مختلفی مربوط به هزینه های سازمان را مورد بررسی و تحلیل قرار داد. گزارشات شرطی برای استفاده در دفعات بعدی قابل ذخیره در سیستم می باشند.

ویدیوی دموی معرفی نرم افزار حقوق و دستمزد داده سامان

در ادامه جهت آشنایی بیشتر با امکانات و قابلیت ها و محیط نرم افزار حقوق و دستمزد داده سامان ویدیوی زیر را مشاهده نمایید.

امکانات و قابلیت های نرم افزار حقوق و دستمزد داده سامان

در ادامه به معرفی امکانات و قابلیت های فوق العاده و کاربردی نرم افزار حقوق دستمزد داده سامان که در بخش های اطلاعات مرجع، اطلاعات پایه، اطلاعات کارکنان، عملیات، گزارشات و سایر امکانات و قابلیت ها می پردازیم.

اطلاعات مرجع

 امکانات و قابلیت های بخش اطلاعات مرجع به شرح زیر می باشد:

ادارات و سازمان ها شامل شعب بیمه، حوزه های دارایی (شامل کلیه مشخصات و جزئیات مورد نیاز برای محاسبه و ارسال لیست بیمه) 

مدارج و رشته های تحصیلی

تعاریف عمومی مانند ملیت، نظام وظیفه، انواع لیست بیمه، انواع مالیات و جداول مالیاتی

امضاء مدارک

کاربران و تنظیمات دسترسی های کاربران

مشخصات کاری

امضاء گزارشات

اطلاعات پایه

امکانات و قابلیت های بخش اطلاعات پایه به شرح زیر می باشد:

سازمان تشکیلات شامل گروه شغل، شغل، رسته شغل، پست سازمانی، محل خدمت، واحد سازمانی، مرکز هزینه، مشخصات استفاده کننده از سیستم و بانک شامل ساختار دیسکت بانک و ساختار دیسکت کارکرد

عوامل استخدامی و کارگزینی که توسط مدیر سیستم قابل تنظیم است شامل انواع استخدام، عوامل حقوق (به صورت داینامیک شامل مشخصات و جزئیات برای انطباق با سیستم دارایی)

نوع احکام کارگزینی

انواع وام (شامل مشخصات و خصایص وام)، انواع شیفت های کاری و انواع مرخصی

گروه فرمول محاسبات برای استفاده در حکم کارگزینی همراه با نحوه محاسبه

ساختار سند جهت صدور خودکار سند حسابداری

پروژه ها

ساخت خروجی اکسل گزارشات خاص

نرم افزار حقوق و دستمزد

اطلاعات کارکنان

شامل تعریف کارکنان

حکم کارگزینی شامل عوامل حکمی، موارد مستمر و مشخصات کاری

وام ها

عملیات

شامل محاسبات ماهانه

فرم کارکرد ماهانه

محاسبه مابه التفاوت حکمی و کارکردی

لیست پرداخت ها

استقرار

سوابق کاری شامل عیدی و سنوات خدمت، بازخرید خدمت همراه با فرمول محاسبه

مشخصات ریالی

ضرایب و مشخصات پایه

ورود و خروج کارکنان

تسویه کارکنان شامل فرم تسویه که توسط سیستم صادر می شود

مرخصی کارکنان

گزارشات

گزارشات ثابت متنوع شامل برگه حقوق، برگه پرداخت مزایا، لیست بیمه، صورت حقوق و مزایا، گزارش عوامل ماهانه حقوق، دیسکت دارایی، صورت ریز و مانده تجمعی وام ها، گزارش لیست حقوق و مزایا و ...

انواع گزارشات شرطی سفارشی و قابل ذخیره در سیستم

سایر امکانات

از جمله صدور احکام جمعی، انباشه سنوات، تقویم کاری و امکانات و قابلیت های بسیار زیاد و متنوع دیگر.