معرفی نرم افزار کنترل موجودی و حسابداری سردخانه

معرفی نرم افزار کنترل موجودی و حسابداری سردخانه

ثبت دقیق ورود و خروج كالا در انبار های نگهداری کالا و كنترل آن ، از دغدغه های اصلی مدیران هر انبار خشک و سردخانه مواد غذایی به شمار می رود. اطلاع مداوم از موجودی هرکالا، صاحب کالا ، افت و اضافه هر کالا و طبقه بندی آنها و در نهایت ارائه صورتحساب مشتریان یكی از اركان اصلی انبار داری به شمار می آید. در صورت كنترل دقیق موارد فوق ،اطلاعات میزان موجودی كالا، گردش آن و اطلاعات مالی مرتبط همواره در دسترس و قابل اطمینان می باشد. از این رو نقش ابزاری که بتواند به مدیران کمک کند تا این اطلاعات را جمع آوری و نگهداری نمایید همچنین با استفاده از آن ابزار بتواند موقعیت سازمان خود را در بازارهای داخلی و جهانی ارزیابی کرده و با روشهای نوین و علمی به مشتریان خود بشناساند و در نهایت بتواند خروجیهای سازمان خویش را در قالب گزارشات مدون و استاندارد جهت استفاده مدیران سازمان و سهامداران در اختیار آنها بگذارد بسیار حیاتی است . یکی از مهمترین ابزاری که میتواند چنین امکاناتی را در اختیار سازمان قرار دهد سیستم کنترل موجودی سردخانه و انبار خشک می باشد شركت داده سامان سپهر تولید كننده نرم افزار های مالی و مدیریتی مفتخر است سیستم جامع کنترل موجودی سردخانه و انبار خشک،یكی از محصولات تولیدی خود را بحضورتان معرفی نماید. این سیستم در ادامه تجربیات تولید سیستمهای مكانیزه در طی سالیان گذشته با استفاده از امكانات فناوریهای جدید تولید شده است تا بتواند نیازهای استفاده كنندگان را درسطوح مختلف جوابگو باشد . سیستم کنترل موجودی سردخانه در حال حاضر در مجموعه ای شامل مجموعه سردخانه های کوه یخ، میوه طلایی ، سردخانه کاروان ، سردخانه رازی ،سردخانه دنا، سردخانه استقلال و ده ها سردخانه دیگر مورد بهره برداری قرار می گیرد .