IMG-LOGO

جستجو بر اساس : عمر مفید دارایی

هدف این استاندارد، تجویز نحوه حسابداری داراییهای ثابت مشهود است تا استفاده كنندگان صورتهای مالی بتوانند اطلاعات 	مربوط به سرمایه گذاری واحد تجاری در این داراییها و تغییرات آن را تشخیص دهند. ...

استاندارد حسابداری شماره 11 داراییهای ثابت مشهود

هدف این استاندارد، تجویز نحوه حسابداری داراییهای ثابت مشهود است تا استفاده كنندگان صورتهای مالی بتوانند اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری واحد تجاری در این داراییها و تغییرات آن را تشخیص دهند. ...

استهلاك نرم افزار اموال سند هزینه استهلاک عمر مفید دارایی استهلاک خطی استهلاک نزولی دارایی های ثابت مشهود