نرم افزار تسکینو، راهکار جامع برنامه ریزی و مدیریت وظایف

امروزه برنامه ریزی و مدیریت وظایف، واگذاری و تعیین وظایف در سطوح مختلف سازمانی، بررسی روند پیشرفت پروژه ها و وظایفه محوله، ارائه مستندات و سیر زمانی پ ...

پیاده سازی تسکینو نسخه سازمانی در دانشگاه علوم و تحقیقات

گالری تصاویر پیاده سازی تسکینو، راهکار جامع مدیریت و برنامه ریزی کارها، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ...