IMG-LOGO

تعاریف و مفاهیم انبار و سردخانه‌داری

4 سال قبل

تعاریف و مفاهیم انبار و سردخانه‌داری

فعالیت انبارداري، هرچند به لحاظ ایجاد ارزش افزوده و اشتغال، داراي سهم چندان زیادي در اقتصـاد کشـور نیست، لیکن از اجزاي ضروري و مؤثر برعملکرد آن به شمار می‌رود، به طوريکه امکانات این فعالیـت را مـی‌تـوان از جمله امکانات زیربنایی کشور در نظر گرفت. گسترش کارخانه‌ها و واحدهاي تولیدي بزرگ، عـدم تطـابق زمـانی و مکانی مصرف با تولید داخلی و واردات کالاها، تأمین ذخیره نیازهاي استراتژیک کشـور، لـزوم نگهـداري بخشـی از مواد و کالاهاي مورد نیاز در فرایند خط تولید واحدهاي اقتصادي براي مـدتی مشـخص و ... عـواملی هسـتند کـه ضرورت ارائه خدمات انبارداري و سردخانه‌داری اهمیت نسبی آن را در عملکرد اقتصاد کشور نشان می‌دهند و بدون تردید، بخش قابل توجهی از اجزاي نظام اقتصادي کشور داراي ارتباط مستقیم با این فعالیت هستند.

تعاریف و مفاهیم

کارگاه

 مکان یا قسمتی از مکان است که در آن فعالیت اقتصادي مستمر و منظمی انجام می‌گیرد.

فعالیت اقتصادي

فعالیتی است که منجر به تولید کالا یا ارائه‌ي خدمت می‌شود .

کارگاه خدمات انبارداري

منظور کارگاهی است که فعالیت اصلی آن، فعالیت انبارداري یا فعالیت سردخانه‌داري است.  

انبار

انبار عبارت است از محوطه‌ي محصوري که تمام یا قسمتی از آن براي نگهداري کالا اختصاص یافته است.

سردخانه

سـردخانه عبـار ت است از مجموعه ساختمان و تـأسیسـاتی کـه در آن، شـرایط لازم جهـت نگهـداري کــالاهاي کشاورزي و دامی فاسد شـدنی از نظـر درجـه حرارت، رطوبت نسبی و . . . به طور مصنوعی تأمین می‌شود.

فعالیت اصلی

فعالیتی است که بیشترین امکانـات، تاسیسـات و تجهیـزات کارگـاه بـراي انجـام آن پـیش‌بینـی شـده و معمـولاً بیشترین درآمد کارگاه از انجام آن حاصل می‌شود.

فعالیت انبارداري

فعالیتی است که اداره ي امور انبار را به منظور نگهداري کالاهاي مختلف برعهده دارد.

فعالیت سردخانه‌داري

فعالیتی است که اداره ي امور سردخانه را به منظـور نگهـداري کالاهـاي سـردخانه‌اي (کالاهـاي کشـاورزي و دامـی فاسد شدنی) برعهده دارد.

انبار سالنی

این نوع انبار، قسمتی سرپوشیده و داراي دیوارهاي جانبی در محوطه ي کارگاه مورد آمارگیري است که براي انبـار کردن کالا (بجز کالاهاي سردخانه‌اي) مورد استفاده قـرار مـی‌گیـرد و معمـولاً، بـه آن انبـار سرپوشـیده یـا سـالن می‌گویند.

انبار هانگار

این نوع انبار، قسمتی سرپوشیده در محـوطـه‌ي کارگاه است که فاقـد دیـوارهاي جـانبی بوده و براي انبار کـردن کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد . به ایـن نـوع انبارها معمولاً سوله نیز گفته می‌شود.

انبار روباز

این نوع انبار، قسمتی مشخص و معین از محوطه ي کارگاه است که فاقد بنا یا سوله است و به صـورت روبـاز بـراي نگهداري کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته فضاي سـبز، پارکینـگ و خیابـان‌بنـدي داخـل محوطه‌ي کارگـاه، به عنوان انبار روباز تلقی نمی‌شود.

انواع سالن‌هاي سرد

سردخانه‌ها داراي سالن‌هایی براي نگهداري کالاهاي سردخانه‌اي بوده که با توجه به نحوه استفاده از آنها بـه سـه دسته تفکیک می‌شوند:

  1. سالن یک مداره‌ي زیر صفر
  2. سالن یک مداره‌ي بالاي صفر
  3. سالن دو مداره

در سالن‌هاي یک مداره، دماي هوا در یکی از دو حالت زیر صفر یا بالاي صفر تقریباً ثابـت اسـت و قابـل تبـدیل از یک حالت به حالت دیگر نیست، یعنی سالن یک مداره می‌تواند فقط در حالت بالاي صفر یـا فقـط در حالـت زیـر صفر کار کند. در سالن دو مداره می‌توان برحسب لزوم از مدار زیر صفر یا مدار بالاي صفر آن استفاده نمود، یعنـی دماي هوا از یک حالت به حالت دیگر قابل تبدیل می‌باشد. دماي هوا در سالن‌هاي بـالاي صـفر معمـولاً در حـدود صفر درجه‌ي سانتیگراد می‌باشد و ممکن است تغییراتی حدود یکی دو درجه داشته باشد. در این سالن‌ها معمـولاً انواع میوه، پیاز، سیب زمینی و . . . نگهــــداري می‌شود. در سالن‌هاي زیر صفر دماي هـــوا همیشـه زیـر نقطـه انجماد می‌باشد و کالاهایی مانند گوشت، ماهی، کره و . . . در آنها نگهداري می‌شود.

ظرفیت اسمی سردخانه

منظور از ظرفیت اسمی سردخانه، مقدار ظرفیتی است که سردخانه را به آن می‌شناسند (مثلاً سردخانه‌ی 5 هزار تنی)

گاز مبرد

گازي است که در سردخانه‌ها براي سرد نگه داشتن سالن‌هاي سرد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کارکنان کارگاه

منظور از کارکنان کارگاه، افرادي هستند که در داخل یا خـارج کارگـاه بـراي آن کـار مـی‌کنند اعـم از ایـن کـه به صورت تمام‌وقت یا پاره‌وقت، قراردادي، خرید خدمت یا رسمی، با مزد و حقوق و یا بدون مزد و حقـوق و... در استخدام کارگاه باشند. به عبارت دیگر، نوع استخدام یا چگونگی پرداخت دستمزد و مسائلی نظیر آنهـا در تعیـین تعداد کارکنان کارگاه اهمیت ندارد.

پرداختی‌هاي کارگاه

منظور، مبالغی است که براي انجام فعالیت‌هاي اقتصادي کارگاه پرداخت شـده اسـت. ایـن پرداختـی‌هـا، مصـارف واسطه، جبران خدمات کارکنان و پرداختی‌هاي دیگر را شامل می‌شود.

مصارف واسطه

ارزش کالاها و خدماتی است که به صورت داده‌هاي یک فرایند تولیـد، در کارگـاه مصـرف مـی‌شـوند، بـه اسـتثناي مصرف دارایی‌هاي ثابت که به عنوان مصرف سـرمایه‌ي ثابـت، ثبـت مـی‌شـوند. مصـارف واسـطه شـامل گـاز مبرد، نوشت افزار، کاغذ و فرم‌هاي چاپی، روزنامه، نشریات و مطبوعات، لوازم بسته‌بنـدي، آب، بـرق، گـاز طبیعی و سـایر سوخت‌ها، هزینه‌هاي پستی و مخابراتی، هزینه‌هاي حمل و نقل، اجاره‌ي ساختمان، حق بیمه‌هاي تجاري، کرایـه‌ي وسایل نقلیه، کرایه‌ي ماشین‌آلات و تجهیزات، تعمیرات جزیی دستگاه‌هاي مخابراتی و ارتبـاطی، تعمیـرات جزیـی ساختمان، تعمیرات جزیی وسایل نقلیـه، تعمیـرات جزیـی تجهیـزات کـامپیوتري، تعمیـرات جزیـی سـایر امـوال سرمایه‌اي، هزینه‌هاي آبدارخانه، پذیرایی و تشـریفات، هزینـه‌هـاي کپـی و زیـراکس، خـدمات آموزشـی، خـدمات کامپیوتري، خدمات حقوقی، حسابداري و حسابرسی، خدمات نظافت و پاکیزگی، آگهی و تبلیغات، حـق عضـویت، سایر خدمات کسب و کار، هزینه‌هاي مواد پاك‌کننده و بهداشتی، سایر مواد و ملزومات مصرفی، هزینه‌هاي بانکی و نظایر آن می‌باشد.

جبران خدمات کارکنان

مجموع پرداختی‌هاي کارگا ه تحت عنوان مزد و حقوق و سایر پرداختی‌هاي نقدي و غیر نقدي به کارکنان با مـزد و حقوق از قبیل پاداش، اضافه کار، هزینه خوراك و پوشاك، حق عائله‌مندي، حق بدي آب و هـوا، سـهم کارفرمـا از بیمه‌هاي اجتماعی، خواربار، هزینه‌ي ایاب و ذهاب، حق مسکن و نظایر آن بـه تمـامی کارکنـان بـا مـزد و حقـوق کارگاه است .

سایر پرداختی‌ها

منظور پرداختی‌هاي کارگاه بابت استهلاك، مالیات، عوارض، جریمـه، خسـارت و غرامـت، پـاداش پایـان خـدمت، ذخیره‌ي مرخصی و بازخرید خدمت کارکنان، پرداخت‌هاي انتقالی و بازپرداخت اصل و سود وام است.

دریافتی‌هاي کارگاه

منظور، تمامی دریافتی‌هاي حاصل از انجام فعالیتهاي اقتصادي کارگاه است که به صـورت نقـدي یـا غیـر نقـدي، پولی یا جنسی و ... به کارگاه تعلق می‌گیرد .

ستانده

منظور، ارزش کالاها و خدماتی است که درکارگاه تولید شده و براي استفاده‌ي دیگران، در دسترس قرارمـی‌گیـرد. ستانده در کارگاه‌هاي مورد نظر این طرح، شامل حق انبـارداري، حـق سـردخانه‌داري، تـوزین، تخلیـه و بـارگیري، بسته‌بندي کالا، تعمیر و سرویس وسایل نقلیه، ما به التفاوت خرید و فـروش کالاهـا بـدون تغییـر شـکل، اجـاره‌ي ساختمان، تعمیرات اساسی توسط کارکنان و نظایر آن می‌باشد.

حق انبارداري

منظور، مبلغی است که کارگاه بابت انبارداري و نگهداري کالاهاي دیگران دریافت کرده است.

حق سردخا‌نه‌داري

منظور، مبلغی است که کارگاه در مقابل انجام خدمت (نگهداري کالا در سردخانه) یـا بـه عنـوان اجـاره سـالن بـه مشتري (صاحب کالا یا اجاره‌کننده)، دریافت کرده است.

سایر دریافتی‌ها

منظور دریافتی‌هاي کارگاه بابت سـود سـپرده‌ي بـانکی و غیـر بـانکی، سـود سـهام، خسـارت و غرامـت دریـافتی، کمک‌هاي دریافتی از دولت و کمک‌هاي دریافتی از سایر سازمان‌ها و مؤسسات و افراد است.

تشکیل سرمایه‌ي ثابت

منظور سرمایه‌گذاري کارگاه بابت خرید یا تحصیل، ساخت یا ایجـاد، تعمیـرات اساسـی و فـروش یـا انتقـال امـوال سرمایه‌اي است. خرید یا تحصیل، ساخت یا ایجاد و تعمیرات اساسی موجب افزایش سرمایه‌گـذاري کارگـاه شـده و فروش یا انتقال اموال سرمایه‌اي، باعث کاهش آنها خواهد شد. اموال سرمایه‌اي شامل ساختمان مسـکونی (بـدون ارزش زمین)، ساختمان غیرمسکونی (بدون ارزش زمین)، وسـایل و تجهیـزات انبـار و سـردخانه، وسـيله‌ی نقلیـه، وسایل و تجهیزات مخابراتی و ارتباطی، کامپیوتر و تجهیزات وابسـته بـه آن، مبلمـان و اثـاث اداري، سـایر لوازم و تجهیزات با دوام اداري، نرم‌افزارهاي کامپیوتري و سایر اموال سرمایه‌اي است.