معرفی نرم افزار سردخانه و شرکت سردخانه گیلان پارس


معرفی نرم افزار سردخانه و شرکت سردخانه گیلان پارس
نرم افزار انبار و حسابداری سردخانه داده پردازش در بسیاری از سردخانه های ایران در حال فعالیت می باشد .
نظرات ثبت شده: