داده پردازش نوین سپهر

محصولات

نرم افزار کنترل موجودي انبار سردخانه داده پردازش نوين سپهر(تحت شبکه)

نرم افزار کنترل موجودي انبار سردخانه داده پردازش نوين سپهر(تحت شبکه)

همواره ثبت دقيق ورود و خروج كالا در انبار هاي نگهداري کالا و كنترل آن ، از دغدغه هاي اصلي مديران هر انبار خشک و سردخانه مواد غذايي به شمار مي رود.
ادامه مطلب...

نرم افزار کنترل موجودي انبار سردخانه داده پردازش نوين سپهر(تک کاربره)

نرم افزار کنترل موجودي انبار سردخانه داده پردازش نوين سپهر(تک کاربره)

همواره ثبت دقيق ورود و خروج كالا در انبار هاي نگهداري کالا و كنترل آن ، از دغدغه هاي اصلي مديران هر انبار خشک و سردخانه مواد غذايي به شمار مي رود.
ادامه مطلب...

نرم افزار کنترل موجودي انبار سردخانه داده پردازش نوين سپهر

نرم افزار کنترل موجودي انبار سردخانه داده پردازش نوين سپهر

همواره ثبت دقيق ورود و خروج كالا در انبار هاي نگهداري کالا و كنترل آن ، از دغدغه هاي اصلي مديران هر انبار خشک و سردخانه مواد غذايي به شمار مي رود.
ادامه مطلب...

نرم افزار کنترل موجودي انبار سردخانه داده پردازش نوين سپهر

نرم افزار کنترل موجودي انبار سردخانه داده پردازش نوين سپهر

همواره ثبت دقيق ورود و خروج كالا در انبار هاي نگهداري کالا و كنترل آن، از دغدغه‌هاي اصلي مديران هر انبار خشک و سردخانه مواد غذايي به شمار مي رود...
ادامه مطلب...