داده پردازش نوین سپهر

محصولات

نرم افزار جمعداری و حسابداری اموال داده پردازش نوین سپهر(تحت شبکه)

نرم افزار جمعداری و حسابداری اموال داده پردازش نوین سپهر(تحت شبکه)

از مهمترين اطلاعات مالي در يک سازمان، اطلاعات دارايي ها , ماشين‌آلات، تجهيزات و اماكن هر سازمان بعنوان بخشي از دارائي‌هاي سهم بسزائي در گردش كار عملي و مالي آن سازمان دارند.
ادامه مطلب...

نرم افزار انبار مصرفی و تولیدی داده پردازش نوین سپهر(تحت شبکه)

نرم افزار انبار مصرفی و تولیدی داده پردازش نوین سپهر(تحت شبکه)

همواره ثبت دقيق ورود و خروج كالا در انبار هاي نگهداري کالا وكنترل آن ،از دغدغه هاي اصلي مديران هر انبار به شمار مي رود.
ادامه مطلب...

نرم افزار دريافت و پرداخت و خزانه داري داده پردازش نوین سپهر (تحت شبکه)

نرم افزار دريافت و پرداخت و خزانه داري داده پردازش نوین سپهر (تحت شبکه)

نرم افزار دريافت و پرداخت به عنوان يکي از زير سيستم هاي مالي وظيفه پياده سازي و پيش بيني کليه عمليات روتين دريافت پرداخت را برعهده دارد،ما مفتخر هستیم سيستم دريافت و پرداخت را به حضورتان معرفی نماییم
ادامه مطلب...

نرم افزار حقوق و دستمزد داده پردازش نوین سپهر (تحت شبکه)

نرم افزار حقوق و دستمزد داده پردازش نوین سپهر (تحت شبکه)

مهمترين انگيزه هاي کاري در سازمانها براي کارکنان انگيزه مالي است که اين مسئله بايد به طور دقيق و روشن و طبق قوانين کشوري محاسبه گردد. از اين رو سيستم حقوق و دستمزد داده پردازش نوین سپهر تولید شده است
ادامه مطلب...

نرم افزار حسابداری مالی و بازرگانی داده پردازش نوین سپهر (تحت شبکه)

نرم افزار حسابداری مالی و بازرگانی داده پردازش نوین سپهر (تحت شبکه)

بي ترديد سيستمهاي حسابداری مالی نقش انکار ناپذيري در توسعه سازمانهاي امروزي دارند. اين نياز در کشورهايي نظير ايران که قدم در مسير توسعه بر داشته اند به شدت احساس مي شود...
ادامه مطلب...

نرم افزار حسابداری مالی و بازرگانی داده پردازش نوین سپهر (تک‌کاربره)

نرم افزار حسابداری مالی و بازرگانی داده پردازش نوین سپهر (تک‌کاربره)

بي ترديد سيستمهاي حسابداری مالی نقش انکار ناپذيري در توسعه سازمانهاي امروزي دارند. اين نياز در کشورهايي نظير ايران که قدم در مسير توسعه بر داشته اند به شدت احساس مي شود...
ادامه مطلب...

نرم افزار حقوق و دستمزد داده پردازش نوین سپهر(تک کاربره)

نرم افزار حقوق و دستمزد داده پردازش نوین سپهر(تک کاربره)

مهمترين انگيزه هاي کاري در سازمانها براي کارکنان انگيزه مالي است که اين مسئله بايد به طور دقيق و روشن و طبق قوانين کشوري محاسبه گردد. از اين رو سيستم حقوق و دستمزد داده پردازش نوین سپهر تولید شده است
ادامه مطلب...

نرم افزار دريافت و پرداخت و خزانه داري داده پردازش نوین سپهر(تک‌کاربره)

نرم افزار دريافت و پرداخت و خزانه داري داده پردازش نوین سپهر(تک‌کاربره)

نرم افزار دريافت و پرداخت به عنوان يکي از زير سيستم هاي مالي وظيفه پياده سازي و پيش بيني کليه عمليات روتين دريافت پرداخت را برعهده دارد،ما مفتخر هستیم سيستم دريافت و پرداخت را به حضورتان معرفی نماییم
ادامه مطلب...

نرم افزار انبار مصرفی و تولیدی داده پردازش نوین سپهر (تک‌کاربره)

نرم افزار انبار مصرفی و تولیدی داده پردازش نوین سپهر (تک‌کاربره)

همواره ثبت دقيق ورود و خروج كالا در انبارهاي نگهداري کالا و كنترل آن ، از دغدغه‌هاي اصلي مديران هر انبار به شمار مي‌رود.
ادامه مطلب...

نرم افزار جمعداری و حسابداری اموال داده پردازش نوین سپهر(تک‌کاربره)

نرم افزار جمعداری و حسابداری اموال داده پردازش نوین سپهر(تک‌کاربره)

از مهمترين اطلاعات مالي در يک سازمان، اطلاعات دارايي ها , ماشين‌آلات، تجهيزات و اماكن هر سازمان بعنوان بخشي از دارائي‌هاي سهم بسزائي در گردش كار عملي و مالي آن سازمان دارند...
ادامه مطلب...